back

Pravidla

Do soutěže se může přihlásit každý výrobce, dovozce nebo distributor hraček, které se prodávají v České republice.

Soutěžní hračky jsou nominovány v šesti tematických kategoriích:

 • vzdělávací a kreativní hračky
 • hračky pro holky
 • hračky pro kluky
 • outdoorové hračky
 • baby a předškolní hračky
 • stolní hračky

V každé z kategorií bude vyhodnoceno 1. – 3. místo. Samostatnou kategorii pak tvoří „Hračka roku 2024“. Vítězná hračka v této kategorii bude vybrána z vítězů jednotlivých kategorií.

Porota bude sestavena z odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky či oboru práce s dětmi, ale i mediálního prostředí. Veřejnost bude moci hlasovat prostřednictvím těchto webových stránek.

Vítězné hračky budou určeny na základě získaných bodů hlasující veřejnosti a názoru odborné poroty v poměru 50:50, přičemž porota bude mít při výběru finální slovo.

Kompletní znění pravidel pro rok 2024

Všeobecné podmínky

 1. Organizátorem nezávislé soutěže „Hračka roku“ je společnost KNOWLIMITS Group a.s. Praha 7 – Holešovice, Komunardů 1608/20, PSČ 170 00, IČ: 24179396, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 17638 (dále jen „pořadatel“).
 2. Ocenění „Hračka roku“ uděluje společnost KNOWLIMITS Group a.s. na základě vyhodnocení soutěže nezávislou odbornou porotou a širokou veřejností. Vyhodnocení se uskuteční jedenkrát ročně u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
 3. Soutěž se pořádá na území České republiky. Registrace firem – nominace hraček v době od 20. května 2024 do 8. července 2024. Hlasování poroty a veřejnosti se uskuteční v termínu od 10. července 2024 do 10. září 2024. Vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže se uskuteční v říjnu 2024.

 

Podmínky pro udělení ocenění Hračka roku

 1. Přihlašovatel musí být fyzická, nebo právnická osoba oprávněná k podnikání na území České republiky, jež je výrobcem, dovozcem či distributorem přihlašovaných výrobků.
 2. Přihlašovatel vyplní v on-line formuláři své přihlašovací, identifikační a fakturační údaje. Přihlašovatel vyplněním registrace souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. paragrafu 12, o ochraně osobních údajů a dat v platném znění, s uvedením svého jména a příjmení / názvu firmy, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledků soutěže, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání.
 3. Přihlášky/registrace budou evidovány a uchovány v databázi na serveru v kanceláři firmy KNOWLIMITS Group a.s.
 4. Zjistí-li pořadatel, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel kontaktován a vyzván k doplnění přihlášky. V případě neodstranění vad přihlášky bude výrobek ze soutěže odebrán. Proti odebrání výrobku ze soutěže nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky.
 5. Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé. Každý výrobek lze přihlásit pouze do jedné kategorie.
 6. V případě, že ocenění bylo uděleno na základě nepravdivých údajů, bude držiteli ocenění odebráno.
 7. Součástí platné přihlášky jsou 3 ks vzorku přihlašovaného výrobku k hodnocení, které budou sloužit k testování hraček a následně budou darovány neziskové organizaci vybrané společností Knowlimits Group a.s.. Přihlašovatel bezplatně zašle vzorky na adresu organizátora soutěže, a to nejpozději do 8. července 2024. Zasláním přihlášky do soutěže přihlašovatel souhlasí, aby pořadatel naložil se vzorky dle svého uvážení.
 8. Přihlášení výrobku do soutěže je zpoplatněno. Registrační poplatek do soutěže Hračka roku 2024 je 1 000,- Kč + 21% DPH za jeden přihlášený výrobek a bude uhrazen na základě vystavené a zaslané faktury.
 9. Pořadatel zveřejní seznam nominovaných hraček dne 10. července 2024. Následně budou uveřejněny nominované hračky na webových stránkách hracka-roku.cz.
 10. Přihlašovatel souhlasí s uvedením nominovaného výrobku na internetových stránkách soutěže. Bere též na vědomí, že se k výrobku samotnému bude vyjadřovat laická veřejnost.
 11. S ohledem na charakter neziskové a nezávislé soutěže nelze výhry nárokovat ani jinak napadnout právní cestou. Na udělení ceny Hračka roku není právní nárok.

 

Specifické podmínky pro udělení ceny „Hračka roku“

 1. Přihlášený výrobek musí splňovat specifické požadavky stanovené státními normami a ostatní zákonná pravidla vztahující se k přihlášenému výrobku.
 2. Do soutěže lze přihlásit výrobky, které jsou dostupné v ČR v maloobchodní síti a vyrábějí se sériově.

 

Kritéria hodnocení přihlášených výrobků pro udělení ocenění ,,Hračka roku“

 • Přihlášené výrobky do soutěže posuzuje v předvýběru nezávislá odborná porota sestavená z odborníků v těchto oborech: pedagogika, psychologie, celebrita, práce s dětmi, (dále jen porota).
 • Odborná porota se sejde k výběru nominovaných výrobků v období od 10. července do 10. září 2024 a ohodnotí výrobky.
 • Odborná porota posuzuje přihlášené výrobky především na základě: zábavy, vzdělávací/ herní hodnoty, bezpečnosti, originality/technické inovace, designu (vzhled + obal) a kvality použitých materiálů. Hodnocení výrobků bude probíhat formou bodování na numerické škále 0-10 za jednotlivá hodnotící kritéria a bude sčítáno s hlasováním veřejnosti. Váha hlasů poroty je 50 % z celkového hodnocení a 50 % je hlasování veřejné poroty. Každý člen komise přidělí body dle svého vlastního uvážení. Do finálního výběru na Hračku roku postoupí šest výrobků s nejvyšším ohodnocením. Při shodnosti bodového ohodnocení
  u více výrobků rozhoduje porota hlasováním o stanovení konečného pořadí výrobků.

Hodnotící kritéria:

 • zábava
 • vzdělávací / herní hodnota
 • bezpečnost
 • originalita / technická inovace
 • design, vzhled + obal
 • kvalita použitých materiálů / trvanlivost

 

Kategorie pro přihlášení výrobků do hračky roku 2024:

 • vzdělávací / kreativní
 • outdoor
 • pro holky
 • pro kluky
 • baby a předškolní
 • stolní

 

Vydání certifikátu vítěze „Hračka roku“

 1. Certifikáty vítězům v jednotlivých kategoriích budou vydány samostatně pro tyto jednotlivé kategorie. Jako Hračka roku 2024 bude vyhlášen hlavní vítěz ze šesti finalistů. Výsledky budou prezentovány v říjnu 2024.
 2. Hlasující veřejnost souhlasí s poskytnutím osobních údajů na základě Zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v jeho platném znění.
 3. Hlasující veřejnost dále souhlasí s použitím výše zmíněných údajů pro potřeby vyhlášení tří nejlepších odpovědí na soutěžní otázku, jehož výsledkem bude udělení tří cen. Pro účast v soutěži je nutná podmínka splnění zletilosti soutěžícího, dle pravidel platných pro území České Republiky. Účastí v soutěži nevzniká žádný nárok na výhru. Finální rozhodnutí o přidělení výhry je plně v pravomoci pořadatele soutěže – KNOWLIMITS Group a.s.
 4. Přehled udělovaných výherních cen a příslušných finančních odměn:
  1. cena – voucher v hodnotě 5 000 Kč k nákupu produktů v obchodech Bambule.
  2. cena – voucher v hodnotě 3 000 Kč k nákupu produktů v obchodech Bambule.
  3. cena – voucher v hodnotě 2 000 Kč k nákupu produktů v obchodech Bambule.
 5. Proti výsledkům slosování a účasti v soutěži není možné se odvolat.
 6. Jedinou výjimkou je zaslání žádosti o vyřazení z interní databáze soutěžících na základě zákonných práv vyplývajících ze zákona anotovaného v bodě č. 23, včetně všech příslušných zákonů.
 7. KNOWLIMITS Group a.s. si vyhrazuje možnost zpracovávat požadavky na vyřazení ze soutěže pouze písemně, pro účely archivace a snadné doložitelnosti, pro případ možných sporů.
 8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel i stanovení odměn soutěže, pokud to závažné okolnosti v průběhu soutěže budou vyžadovat. Tuto změnu je pořadatel povinen zveřejnit na webových stránkách hracka-roku.cz, které slouží jako aktuální platné znění pravidel soutěže. V případě sporů je nutné, aby protistrana doložila notářsky ověřený stav stránek ke dni případného sporu.